Yksi erittäin olennainen aluevaaleissa puntarissa oleva asia on lastensuojelu. Nykyinen kurssi on hälyttävä ja sen on muututtava.

Lakisääteinen asiakasmitoitus on laskemassa, mutta pelkät lain kirjaukset eivät riitä. Vakanssien täyttäminen on ollut jo nyt paikoin todella haastavaa. Onkin ihan selvää, että työstä on tehtävä houkuttelevampaa palkalla ja kuormittavuutta vähentämällä. Keravalla aukiolevat vakanssit saatiin täyteen kun palkkoja nostettiin.

Pahimmillaan lastensuojelun huostaanotoilla yritetään paikata ruuhkautuneita nuorten päihde- ja mielenterveuspalveluita. Näin ei tietenkään pitäisi olla. Yksi lastensuojelua kuormittava seikka onkin toimimattomat hoitoketjut muissa palveluissa, esimerkiksi neuropsykiatrisesti oireilevien lasten osalta.

Keskiöön tulisikin ottaa avohuollon kehittäminen. Perheiden tuessa on aivan liikaa alueellisia eroavaisuuksia. Lapsiperheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa tukea on pystyttävä kehittämään. Lapsen tilanteen tunnistamisella ja perheen tukemisella tutussa kasvuympäristössä on olennainen rooli. Perhettä tulee tukea yksilön sijaan kokonaisuutena.

Perhehoidon tulee olla lastensuojelun sijaishuollon toteututtamismuodoista ensisijaista. Perhehoito on inhimillinen sijaishuollon toteuttamisen tapa, jossa lapselle voidaan taata kodinomaiset kasvuolosuhteet sekä pysyviä ja turvallisia ihmissuhteita. Perhehoitajien palkkioita ei voida lähteä pienentämään.

Tehdään ainakin seuraavat

🟢Kokoaikainen rakenteellisen sosiaalityön tiimi lastensuojeluun. Tällä hetkellä rakenteellinen sosiaalityö tehdään muun asiakastyön lisäksi eikä sen tekemiseen jää riittävästi aikaa. Sosiaalisella raportoinnilla saadaan levitettyä kerättyä tietoa ympäri Pirkanmaan ja hyvät käytännöt on helpompi jalkauttaa.

.🟢Palkataan valvontakoordinaattori tukemaan omavalvonnan riittävyyttä ja toimivuutta. Mahdollisiin puutteisiin lastensuojelun yksiköissä on pystyttävä puuttumaan välittömästi

.🟢Vahvistetaan perhehoidon roolia ensisijaisena sijaishuollon keinona. Tämä edellyttää perhehoitajille riittäviä tukipalveluita.